Studentski priručnik

Općenita pravilaAkademska pravilaPristupanje ispitimaKorištenje prostorija i opremeDuhovni život

Školarina:
Školarina se uplaćuje u cijelosti za jedan semestar tijekom upisa u taj semestar.

Ako školarina plaća na rate, rate za plaćanje dospijevaju 10. svakog mjeseca, počevši s mjesecom listopadom.

Raspored održavanja ispita:
Informacije o održavanju ispita slat će se putem e-maila. Odgovornost je studenta da prijavi ispit na vrijeme.

Informiranje:
Svaki student je obavezan provjeravati e-mail adresu koju je naveo u svojim kontakt podacima. Sve važne informacije vezane uz predavanja, školarinu, datume i rezultate ispita bit će poslane putem elektronske pošte.

Studentski zbor:
Studenti su pozvani na aktivno sudjelovanje u Studentskom zboru Biblijskog instituta.

Akademska godina:
Akademska godina na Institutu podijeljena je u dva semestra, svaki u trajanju od 15 tjedana. Dodatna četiri tjedna na kraju semestra rezervirana su za ispitne rokove. U akademskoj godini postoje 2 pauze — dva tjedna tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana, te proljetni praznici u trajanju od jednog tjedna. Ljetni praznici su u osmom mjesecu, kolovozu.

Pohađanje predavanja:
Redovni studenti trebaju sudjelovati u svim predavanjima. Da bi pristupio ispitu iz pojedinog kolegija redovni student treba sudjelovati u najmanje 80% nastave iz toga kolegija. Evidenciju o sudjelovanju u nastavi vodi predmetni predavač. Predavač može prihvatiti opravdanu pismenu ispriku studenta uz jamsto studenta da će nadoknaditi propušteni rad.

Završavanje studija:
Studenti u preddiplomskom programu moraju ostvariti 180 ECTS bodova, uključujući obavezni ispit iz poznavanja Biblije i završni rad (35-45 stranica). Studentov završni rad pokazuje:

 1. razumijevanje teme kojom se bavi,
 2. sposobnost za jasno i točno predstavljanje argumenata,
 3. sposobnost kritičnog promišljanja i zaključivanja,
 4. akademsku pismenost.

Učenje jezika:
Studenti u preddiplomskom studiju uz teološko promišljanje razvijaju i svoje jezične sposobnosti. Imaju mogućnost učenja hebrejskog i grčkog jezika, što im otvara prigode za proučavanje Biblije na izvoru i uspješnije korištenje literature za proučavanje Biblije. Kako je engleski jezik teološki jezik današnjice, studenti moraju obvezno savladati engleski jezik s uporabom u teologiji.

Prijelaz u sljedeću godinu:

Studenti (redoviti i izvanredni) upisuju višu godinu studija ukoliko su s prethodne godine studija stekli minimalno 50 ECTS bodova i to na način da iz prethodne godine studija upisuju sve nepoložene kolegije (maksimalno 10 ECTS bodova) i 60 ECTS bodova s više godine studija (ukupno do maksimalno 70 ECTS bodova).

Za redoviti upis u više godine studija ukupan broj upisanih kolegija izražen u bodovima u jednom semestru ne smije prelaziti 35 ECTS bodova, odnosno 70 ECTS bodova na razini akademske godine.

Studentski indeks:
Svaki student dobiva evidencijski list, koji do službene akreditacije programa služi umjesto indeksa.

Prijepis ocijena:
Službeni prijepis akademskog napredovanja svakog studenta se čuva u akademskim spisima Instituta. Ovaj prijepis je službeni zapis akademske aktivnosti studenta. Svaki zahtjev za akademskim prijepisom mora se u pisanom obliku predati u ured Instituta. Službeni prijepisi koji nose pečat Instituta slat će se direktno nadležnoj instituciji ili će se u zatvorenoj kuverti predati studentu. Neslužbeni prijepisi se mogu faksirati ili izdati direktno studentu. Prijepisi se neće izdavati tekućim studentima niti bivšim studentima s nepodmirenim računima.

Svrha ispitnog postupka:
Nužno je da svaka obrazovna institucija ima način na koji može provjeriti napredak pojedinca kada je u pitanju akumulacija znanja i razumijevanja. Životna iskustva tijekom vremena najbolje pokazuju rast i razvoj neke osobe. Život nam svakodnevno donosi razne ispite i to su naši pravi ispiti. Institut je pokušao razviti proces u kojem, do određene granice, studentima i predavačima može pomoći da odrede razinu rasta koju je student postigao u danom predmetu odnosno području. Svjesni smo činjenice da je svaki ispitni postupak nedovoljan kako bi se utvrdila točna razina napretka neke osobe, ali ipak, taj postupak je neophodan radi mjerenja i zapisivanja studentovog uspjeha. U nastavku predstavljamo proces i pravila ispitnog postupka.

Pristupanje ispitima:
Student je svim ispitima i radovima, uključujući i završnom, dužan pristupiti u vrijeme koje je odredio predavač. Ako su u pitanju valjani razlozi, predavač može odobriti odgodu. Predavač odlučuje o tome hoće li ispit biti pismene ili usmene prirode. Od predavača se zahtijeva da snizi ocjenu za svaki rad koji je predan sa zakašnjenjem.

Proces prijavljivanja ispita:

 1. Ispuniti standardnu prijavnicu za ispit (dostupno u trgovinama ‘Narodne novine’);
 2. Potvrditi prijavnicu u tajništvu Instituta najkasnije 3 dana prije zakazanog ispita.

Prijavljeni ispit može se odjaviti, isključivo iz opravdanih razloga, 24 sata prije početka ispita ispunjavanjem Odjavnice u tajništvu Instituta.

Ponašanje prije i tijekom ispita:
Nepristupanje prijavljenom ispitu bez opravdanog razloga rezultirat će ocjenom ‘nedovoljan’. Ukoliko student ne pristupi ispitu zbog bolesti, dužan je pribaviti ispričnicu od liječnika i predati je u tajništvo Instituta. Tijekom ispita studenti se ne smiju ponašati na način koji ometa druge studente.

Varanje na ispitu:
Ukoliko se sumnja da je student varao tijekom ispita, ispitivač će zaplijeniti sva neovlaštena pomagala i pribor te naznačiti na ispitu studenta da je ispit zaplijenjen zbog sumnje na varanje te uzeti ispit.
Ispitivač će na kraju održanog ispita zatražiti objašnjenje studenta i obavijestiti ravnatelja Instituta. Kazna za varanje na ispitu ovisit će o ozbiljnosti prijestupa.

Plagijati:
Pisani studentov rad treba biti rezultat njegova istraživanja, promišljanja, zaključivanja i pisanja. Plagijat je nenaznačeno uključivanje gradiva koje je proizašlo iz objavljenog ili neobjavljenog djela neke druge osobe. Ovo uključuje građu preuzetu s Interneta.
Prilikom predaje završnog rada student je obavezan predati pismenu izjavu da je cjelokupan rad njegovo djelo. Student može koristiti istraživanje, misli i ideje drugih ljudi ali mora u svom radu jasno uputiti na autora i izvore. Za više informacija o tome što je plagijat i kako ga izbjeći posjetite Internet stranicu:
What is Plagiarism ili zatražite pomoć jednog od naših predavača.

Žalba na ocjenu:

 • Student koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo u roku od 24 sata od ocjenjivanja, žalbom akademskom dekanu, zatražiti da se ispit ponovi pred ispitnim povjerenstvom. Žalba mora biti obrazložena.
 • Ako prigovor ocijeni utemeljenim, akademski dekan će donijeti odluku kojom dopušta ponavljanje ispita, imenuje nastavničko povjerenstvo i određuje vrijeme ponovnoga polaganja ispita.
 • Ispitno povjerenstvo imenuje se u roku od dva (2) radna dana od primitka žalbe.
 • Ispitno povjerenstvo ima tri člana iz redova stalno zaposlenih i/ili vanjskih nastavnika, s tim da predsjednik povjerenstva ne može biti nastavnik čijom ocjenom student nije bio zadovoljan.
 • Predsjednik povjerenstva određuje datum polaganja ispita koji se mora održati u roku od najkasnije pet (5) radnih dana od zaprimanja žalbe. Pismeni ispit ili pismeni dio ispita ne ponavlja se pred povjerenstvom, već ga ono ponovno pregledava i ocjenjuje.
 • Ispitno povjerenstvo donosi odluku o ocjeni većinom glasova. Na temelju predloženih ocjena svih članova povjerenstva predsjednik povjerenstva zaključuje konačnu ocjenu i ako je ta ocjena pozitivna, upisuje ju u indeks. Zaključna ocjena ne može biti pozitivna ako su dva člana povjerenstva predložila negativnu ocjenu.
 • Na odluku o ocjeni ispitnog povjerenstva ne može se ulagati žalba.
 • Povjerenstvo vodi zapisnik o tijeku ispita.

Ispravljanje ocjene kolokvija i završnog ispita

 • Ukoliko student na kolokviju ne dobije prolaznu ocjenu, ima pravo pisati ispravak. Datumi održavanja kolokvija i ispravaka kolokvija zakazuju se u dogovoru sa studentima. U obzir se uvijek uzima veća ocjena tj. ostvareni veći broj bodova.
 • Student koji nije zadovoljan prolaznom ocjenom na kolokviju, ne može ispravljati ocjenu na ispravku kolokvija.
 • Ukoliko student želi povećati već polučenu ocjenu na završnom ispitu može pristupiti završnom ispitu ponovno u idućem ispitnom roku, s time da ukoliko mu to ne uspije, već polučena ocjena ostaje. Ponovno polaganje ispita za veću ocjenu studentu se može omogućiti samo jednom i to u tijeku iste akademske godine.

Bog nam je darovao mjesto u kojem imamo urede Instituta, učionice za predavanja i seminare, knjižnicu, opremu za istraživački rad i mjesta za učenje u tišini. Naša oprema uključuje računala i pisače koje studenti mogu koristiti. Sve što posjedujemo kupljeno je novcem koji je dobiven na dar od kršćana i crkava iz Hrvatske i SAD. Zahvalni smo Bogu za ove blagoslove te se brižno i pažljivo želimo odnositi prema onome što nam je On poklonio.

Naša učionica ima rashladni uređaj kako bi predavanja svima bila ugodnija. Učionica također ima elektronska pomagala za predavanja. Ona je, zajedno sa svom opremom, rezervirana za rad Instituta, a u druge svrhe se može koristiti jedino uz posebno dopuštenje ravnatelja.

Upotreba računala:
Računalo koje se nalazi ispred učionice u Kušlanovoj 21 mogu koristiti svi studenti. Isto vrijedi i za tri računala koja se nalaze u knjižnici u Amruševoj 11. Sva spomenuta računala imaju pristup internetu i mogućnost ispisa. Računala se smiju koristiti u istraživačke svrhe, za rad na zadacima, te za ostali akademski rad. Upotreba u neke druge svrhe je zabranjena. Molimo vas da imate na umu kako bi i ostali studenti i profesori htjeli imati pristup ovim računalima.

Pušenje:
Biblijski institut želi poštivati društvo i nepušače. Zato pušenje u zgradi Biblijskog instituta nije dozvoljeno. Naša zgrada ja javni objekt i u takvim objektima prema zakonu Republike Hrvatske pušenje je zabranjeno. Zabrana pušenja odnosi se na sve prostorije u zgradi, uključujući i terasu.

Upotreba fotokopirnog aparata:
U blizini Instituta nalaze se mnogi fotokopirni centri. Molimo vas da njih koristite ukoliko želite nešto fotokopirati. Fotokopirni aparat u knjižnici služi za kopiranje kraćih članaka i tekstova koji su neophodni za nastavu.

Duhovno oblikovanje:
Kada je u pitanju misija i svrha Biblijskog instituta, središnje mjesto zauzima razvoj duhovnog života svih članova naše zajednice. Ali ipak, izvorno duhovno oblikovanje i rast ne mogu se niti naučiti niti nametnuti.

Ono je osobna stvar:
Razvoj duha je vrlo osobna stvar. Na Institutu potvrđujemo kako Biblija naučava da Bog želi imati osoban odnos sa svakim čovjekom. Isus je učio kako njegovi sljedbenici mogu poznavati Boga kao “Oca”. Pavao je zapisao da je Bog poslao “Kristov Duh” u srca njegovih sljedbenika tako da s Bogom mogu razgovarati na najintimniji način, nazivajući ga “Abba, Oče.” U tom odnosu svaki vjernik može postati kao Isus. Ohrabrujemo studente na provođenje svakodnevnog vremena s Bogom. Potičemo svakog pojedinca na intimno vrijeme sa svojim Ocem, vrijeme u kojem ga oni slušaju, razgovaraju s njim i čitaju njegovu riječ.

Ono se obogaćuje u zajedništvu:
Iako Biblijski institut nije crkva, mi težimo tome da budemo zajednica u kojoj istinsko kršćansko zajedništvo zrači iz svega što činimo. U Kristu smo braća i sestre. Potičemo svakog pojedinca da razvije dragocjene odnose s drugim studentima i predavačima. Upoznajte se s kolegama. Molite jedni za druge. Uz predavanja, na kojima zajedno provodimo vrijeme, planiramo se pobrinuti i za vrijeme u kojem ćemo zajedno slaviti Boga, moliti, družiti se i objedovati. Sve ove aktivnosti mogu pomoći našoj zajednici da razvije duhovni život. Duhovni razvoj se ne može samo “dogoditi”. Na njemu se mora raditi te se aktivno uključiti u aktivnosti koje Bog može iskoristiti kako bi nas duhovno izgradio.

Mentorstvo:
Svakom redovnom studentu se dodjeljuje profesor koji će mu služiti kao mentor i biti na raspolaganju za duhovno i akademsko savjetovanje tijekom akademske godine. Naši predavači su osobe s dugogodišnjim iskustvom u kršćanskoj službi, ljudi koji imaju iskrenu ljubav za Boga i studente.

Mogućnosti za služenje:
U središtu kršćanskog života nalazi se služenje. Isus je došao kao sluga i rekao svojim učenicima da slijede njegov primjer. Vrlo je važno uz učenje steći iskustvo kako dobro služiti drugima. Svaki student treba naučiti kako služiti svojim kolegama. Ohrabrujemo svakog studenta da se aktivno uključi u službu neke lokalne crkve. Tamo može na koristan način primijeniti znanje koje s vremenom stječe na Institutu.

Redovite službe i slavljenje:
Institut će se pobrinuti za organizaciju redovitih sastanaka na kojima će se studenti zajedno s profesorima i zaposlenicima Instituta sastajati za slavljenje, molitvu i kratku poruku iz Božje riječi. Od studenata se očekuje da budu upućeni o terminima tih sastanaka (informacije će biti objavljenje na oglasnoj ploči) te da sudjelovanje u istima postave kao prioritet.