Napredno poznavanje Biblije

Napredno poznavanje Biblije


Prijava:
PRIJAVNI OBRAZAC

Cilj programa Napredno poznavanje Biblije unapređivanje je i produbljivanje biblijske pismenosti vjernika. 

Sudjelujući u ovom programu polaznici će imati priliku:

 • steći dublje i kvalitetnije poznavanje Biblije
 • naučiti kako čitati i proučavati Bibliju
 • razviti biblijski svjetonazor – kako promatrati svijet oko sebe u skladu s Božjom objavom
 • steći osnovne kompetencije za poučavanje i propovijedanje Božje riječi
 • vjernicima u kršćanskoj službi
 • vjernicima koji se žele pripremiti za kršćansku službu
 • vjernicima koji kroz poznavanje Biblije žele osnažiti svoj hod s Bogom
 • vjernima koji žele izgraditi teološke osnove i dalje nastaviti studij teologije
 • ostalima zainteresiranima

Program obuhvaća devet obveznih te pet izbornih predmeta (koje student može izabrati između 14 ponuđenih izbornih predmeta). Programa je prije svega usredotočen na upoznavanje Biblije, no između ostalog student stječe određena znanje, vještine i kompetencije iz područja teologije i hermeneutike te biblijskih jezika. Program se djelomično izvodi na lokaciji, a djelomično u online obliku.

 • Trajanje programa: 2 godine tj. 4 semestra
 • Studentsko opterećenje:
 • predmet koji nosi 3 boda: 15 sati nastave (45 min) = ukupno 84 sati po predmetu
 • predmet koji nosi 6 bodova: 30 sati nastave (45 min) = ukupno 168 sati po predmetu
 • Predmeti koji nose 3 boda odrađuju se u 15 nastavnih sati predavanja uživo. Predmeti koji nose 6 bodova odrađuju se kroz 20 nastavnih sati uživo i 10 sati u online obliku.
 • Predmeti koji nose 6 bodova polažu se putem kolokvija što je preduvjet za završni ispit.
 • Vrijeme i mjesto izvođenja: Predavanja se održavaju vikendima na lokacijama u Kušlanovoj i Gajevoj. Predmeti koji nose tri boda zahtijevaju tri susreta: petak, subota, subota; predmeti koji nose šest bodova zahtijevaju četiri susreta: dva vikenda petak – subota. Nastava iz pojedinih predmeta održavat će se prema posebnom rasporedu (biblijski jezici, Teološko istraživanje i pisanje).
 • Cijena: 50 kn po bodu tj. ukupno 3.000 kn (750 kn po semestru). Osobe koje upisuju samo pojedine predmete koji se nude i za širu javnost (3 boda), plaćaju 200 kn po predmetu.

Obavezni predmeti:

U okviru ovog predmeta studentima se nudi pregled tema kao što su narav Biblije, povijest njezina nastanka, utjecaj Biblije te iskustvo autoriteta Biblije kao Svetog Pisma (Božje riječi).  Također, studenti će se upoznati s osnovnim sadržajem Biblije, s raznim relevantnim problematikama poput prevođenja te s pristupima koji podrazumijevaju ispravnije čitanje Biblije.

Nakon odrađivanja svih potrebnih zadataka i ispita student će moći:

 1. identificirati proces formiranja Biblije, raspravljati o autorstvu i autoritetu Biblije te pojasniti značenje kanona Biblije;
 2. sažeti glavne teme i priču Biblije;
 3. pokazati kako biblijski prijevodi utječu na tumačenje Biblije;
 4. raspravljati o utjecaju Biblije i iskustva o kojima govori na osobni život.

U okviru ovog predmeta studenti će steći znanje za samostalno teološko i stručno istraživanje i vještine koje su im potrebne za pisanje radova na različitim teološkim područjima.

Nakon svih odrađenih zahtjeva ovog predmeta i postavljenih zadataka student će moći:

 1. definirati i objasniti različite faze teološkog istraživanja i pisanja;
 2. vrednovati informacije prikupljene istraživanjem, analizirati ih, sažimati i parafrazirati, izraziti ih u pisanom radu te pravilno citirati i upućivati na konzultirana djela u procesu istraživanja i pisanja;
 3. vrednovati pisani rad i samostalno napisati prikaz pisanoga rada;
 4. samostalno napisati esej;
 5. samostalno napisati seminarski (istraživački) rad.

U okviru predmeta Upoznavanje SZ I istražuje se Petoknjižje (Tora), njegove teme, važnost i uloga u povijesti Izraela. Predmet je osmišljen tako da se student upozna s informacijama koje su ključne za aktualne starozavjetne studije. Naglasak je također stavljen na važnost šireg konteksta svijeta Biblije te njezinog povijesnog i kulturnog okruženja na drevnom Bliskom istoku. Svrha toga je stjecanje dubljeg razumijevanja pojedinih starozavjetnih pripovijesti ključnih za biblijsku poruku. 

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 1. razumjeti kako je zemljopisno okruženje utjecalo na ljude (kulturu, religiju,…) i događaje u Starom zavjetu;
 2. razumjeti kritična pitanja koja se odnose na kanon, tekst, autoritet i kompoziciju;
 3. identificirati ključne starozavjetne teme te ih moći usmeno ili pismeno objasniti;
 4. prepoznati i moći usmeno ili pismeno objasniti važnost SZ unutar sveukupne biblijske priče te objasniti kako to znanje pridonosi kršćanskom životu i služenju. 

Predmet istražuje teme povijesnih, poetskih, mudrosnih i proročkih knjiga Starog zavjeta. Objašnjava se kako poruka Tore utječe na razvoj izraelske (religijske) povijesti te kako se nastavlja u NZ. Govori se o tradiciji mudrosnih knjiga u kontekstu drevnog Bliskog istoka te o značaju poezije u Biblije. Objašnjava se uloga i značaj proroka u biblijskom vremenu, njihova važnost za Izrael te razlike po tom pitanju u odnosu na ostale bliskoistočne narode tog vremena. 

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 1. smjestiti određeno razdoblje (patrijarhalno, monarhijsko, razdoblje progonstva itd.) u kontekst drevnog Bliskog istoka;
 2. objasniti razlike i način djelovanja kraljeva i proroka u Starom zavjetu i u odnosu na drevni Bliski istok;
 3. razumjeti tradiciju i ulogu poezije i mudrosne književnosti unutar Biblije ali i drvenog Bliskog istoka;
 4. usmeno ili pismeno objasniti značaj učenja Tore u SZ i NZ;
 5. razumjeti razvoj izraelskog naroda nakon progonstva pa do početka novozavjetnih vremena.

U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju s povijesnom, društvenom i vjerskom pozadinom Novoga zavjeta, procesom nastanka evanđelja, te temama i značajkama pojedinih evanđelja.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih riješenih zadataka student će biti u stanju:

 1. odrediti pisca, vrijeme, svrhu, temu i opći sadržaj svakog evanđelja;
 2. identificirati i pojasniti glavne doktrine i Isusov nauk u evanđeljima;
 3. promišljati o važnosti učenja u evanđeljima za Crkvu i život kršćana;
 4. započeti razvijati vještinu čitanja Biblije u njezinom kontekstu;
 5. vrednovati važnost Starog zavjeta i judaizma za razumijevanje poruke evanđelja.

U okviru ovog predmeta studenti se upoznavaju s povijesnom, društvenom i vjerskom pozadinom Novoga zavjeta, te se nudi uvod u teološke poruke, posebnosti i značajke Djela apostolskih i novozavjetnih poslanica.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih riješenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati pisca, vrijeme, svrhu, temu i opći sadržaj Djela i poslanica;
 2. identificirati i pojasniti na koji način povijesna, društvena i vjerska pozadina Novog zavjeta utječe, oblikuje i pomaže u razumijevanju poruke Novog zavjeta;
 3. promišljati o važnosti novozavjetnog učenja za Crkvu i kršćanski život;
 4. započeti razvijati vještinu čitanja Biblije u kontekstu.

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnom teološkom terminologijom i metodologijom, s temeljnim kršćanskim doktrinama i vjerovanjima, s mišlju istaknutih teologa koji su utjecali na teološka gibanja te s njihovim doprinosom razvoju kršćanskih doktrina i teološke znanosti općenito.

Nakon što odradi sve zahtjeve predmeta, postavljene  zadatke te položi ispite student će:

 1. biti upoznat s osnovnim teološkim terminima s kojima će se susretati za vrijeme svoga studija, a koji su nužni za razumijevanje složenijih teoloških koncepata i ideja;
 2. moći prepoznati i razumjeti nekoliko različitih metodoloških pristupa pri sistematiziranju teoloških doktrina;
 3. biti upoznat s temeljnim kršćanskim doktrinama i vjerovanjima;
 4. biti upoznat s povijesnim okvirom nastanka i razvoja ključnih teoloških doktrina;
 5. biti upoznat s mišlju pojedinih važnih teologa koji su utjecali na razvoj kršćanskih doktrina i koji su dali značajan doprinos teološkoj znanosti općenito.

Ovaj predmet upoznaje studente s osnovnim načelima tumačenja Biblije. Namjera je upoznati studente s različitim književnim vrstama unutar Biblije i naučiti ih da svaka vrsta ima svoja pravila tumačenja. Također, student će se upoznati s povijesno-gramatičkom metodom i bit će potaknut da savlada „hermeneutski razmak“, pokušavajući otkriti što je tekst značio izvornim čitateljima i kako ta značenja primijeniti na moderno vrijeme.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. odrediti i pojasniti pravila tumačenja različitih vrsta biblijskih tekstova;
 2. odrediti i pojasniti „povijesno-gramatičku metodu“ biblijskog tumačenja;
 3. pokazati sposobnost korištenja pravila tumačenja različitih vrsta biblijskih tekstova;
 4. razviti i izraziti vlastitu „teologiju“ biblijskog tumačenja;
 5. razmotriti svoj vlastiti napredak i potrebu za kvalitetnim biblijskim tumačenjem.

Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata s temama duhovnog oblikovanja i nauk o izgradnji vrlina i karaktera, njihov izvor, razvoj i značaj. Uče se temeljni procesi stvaranja prostora za djelo oblikovanja Duga Svetoga osobe u Kristovu sliku. Obrađuju se duhovne prakse utemeljene na Bibliji i kršćanskoj tradiciji koje odražavaju i njeguju cjeloživotnu potragu jedinstva s Bogom. Uče se osnove o nauku o poboljšanja vrlina i karaktera i praktičan rad na zanemarenim osobnim vrlinama. Kolegij uključuje grupni rad i zadane individualne projekte.

Po završetku predavanja student bi trebao moći:

 1. shvatiti biblijske temelje duhovnog oblikovanja (odnos čovjek/Bog);
 2. sažeti ono što Biblija uči o radu Duha Svetoga kroz Stari i Novi zavjet;
 3. imenovati posebne duhovne prakse (discipline) koje će potaknuti i razvijati bliskost s Bogom;
 4. analizirati vlastiti život s obzirom na biblijsko učenje o duhovnom oblikovanju kako bi osoba prepoznala područja u kojima treba duhovno rasti;
 5. shvatiti vrijednost razvoja vrlina i karaktera za poboljšanje međuljudskih odnosa;
 6. analizirati vlastiti život s obzirom na učenje o vrlinama i karakteru kako bi osoba prepoznala u kojim vrlinama treba rasti te razviti adekvatan plan djelovanja.

Izborni predmeti:

U sklopu predmeta upoznaje se biblijska apokaliptična literatura (Ezekiel, Zaharija, Daniel i Otkrivenje) te se sagledava mjesto Babilona u Bibliji usporedno s prikazom židovskog progonstva u Babilon. Naposljetku se kroz egzegezu teksta istražuje narav Danielova djelovanja u Babilonu te se istražuju poveznice i važnost Danielove knjige za naše vrijeme.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati biblijsko-povijesni kontekst Knjige Daniela;
 2. pojasniti važnost Daniela u kontekstu starozavjetnih i novozavjetnih biblijskih vremena kao i njegovu važnost za suvremeni svijet;
 3. raspravljati o značaju apokaliptičke literature u životu Izraela i Crkve;
 4. primijeniti poruku ove knjige na kršćane i Crkvu danas.  

U sklopu predmeta nudi se pregled Knjige Psalama koja se sastoji od 150 psalama podijeljenih u pet „knjiga“. Uči se prepoznavanje i razlikovanje psalama kao književne vrste koja se susreće kroz cijelu Bibliju te psaltira kao posebne Knjige Psalama. Kroz egzegezu teksta studenti će savladati i upoznati važnost specifičnog „jezika“ i teologije Knjige Psalama.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. analizirati različite vrste psalama;
 2. kroz kritičku analizu psalama raspravljati o osnovnim pitanjima koje psalmisti postavljaju kao i o osnovnim teološkim pretpostavkama knjige Psalama;
 3. identificirati utjecaj Knjige Psalama u Starom zavjetu te ulogu psalama u Novom zavjetu, posebice u životu, djelovanju i smrti Isusa Krista;
 4. upotrijebiti poruku psalama za duhovno oblikovanje kršćana i Crkve te njihov duhovni razvoj.

Ovaj predmet upoznaje studente s osnovama biblijskoga hebrejskog jezika što omogućuje kvalitetnije proučavanje Biblije i služi kao polazna točka za bolje poznavanje starozavjetnih pisama.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. prepoznati osnove biblijskoga hebrejskog  jezika (pisanje, vokalizacija, čitanje);
 2. identificirati temeljna načela gramatike (imenice, zamjenice itd.);
 3. pokazati razumijevanje temeljnih gramatičkih struktura – imenički sufiksi (jd./mn.)
 4. pokazati razumijevanje temeljnih gramatičkih struktura – neodvojive prepozicije

Na osnovama Hebrejskog I ovaj predmet nastavlja upoznavati studente s hebrejskim jezikom. U sklopu predmeta studenti će savladati glagolski sustav, pravilne i nepravilne glagole te će biti u stanju razlikovati razne glagolske oblike i njihova vremena.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. vršiti leksičku i verbalnu analizu hebrejskog biblijskog teksta;
 2. tečno čitati i razumjeti biblijski tekst;
 3. vršiti osnovnu egzegetsku analizu teksta.

U okviru ovog predmeta polaznici i studenti upoznaju se s povijesnom i društvenom pozadinom Evanđelja po Mateju te njegovom porukom. Namjera je steći uvid u to kako se Isusov nauk u Mateju može primijeniti na kršćanski život danas.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati  i pojasniti glavne teme Matejevog evanđelja;
 2. kritički promišljati kako poruka Evanđelja po Mateju može pomoći Crkvi danas u hrvatskom kontekstu;
 3. pokazati kako se poruku Evanđelja po Mateju može primijeniti u svom životu; 
 4. poučavati razne teme na temelju Evanđelja po Mateju.

U okviru ovog predmeta polaznici i studenti upoznaju se s povijesnom pozadinom 1 Korinćanima i situacijom u korintskoj crkvi, nudi se pregled poslanice, razmatraju se određene kontroverzne teme unutar te poslanice te se razmatra kako se ono što naučava ta poslanica može primijeniti u današnjem kontekstu.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati osnovne obrise i teološke teme poslanice;
 2. pojasniti društveni kontekst korintske crkve i njezin utjecaj na sadržaj poslanice;
 3. pripremiti učenje iz poslanice na određenu temu i pokazati njezin značaj i važnost za danas;
 4. predstaviti utjecaje i izazove koje poslanica može imati na njegovo vjerovanje i život.

Predmet Novozavjetni grčki I omogućuje polaznicima da savladaju osnove starogrčkog jezika kojim je pisan Novi zavjet. To uključuje savladavanje osnovne gramatike i rječnika, te povijesno-kulturnu pozadinu vremena u kojem se upotrebljavao taj jezik. Po završetku polaznici će biti osposobljeni za samostalno čitanje teksta grčkog Novog zavjeta i za razumijevanje osnova starogrčke gramatike i sintakse.

Nakon uspješnog dovršetka svih zadataka i položenog ispita student će moći:

 1. čitati;
 2. pisati;
 3. analizirati novozavjetne tekstove na izvornom novozavjetnom grčkom jeziku.

Predmet Novozavjetni grčki II omogućuje polaznicima produbiti svoje znanje učeći napredniju gramatiku i rječnik novozavjetnog grčkog jezika, te analizirati pojedine tekstove iz grčkog Novog zavjeta. Po završetku polaznici će biti osposobljeni za samostalnu analizu kompleksnijih odlomaka novozavjetnog teksta i bit će upoznati s povijesnim razvitkom rukopisnih i tiskanih primjeraka Novog zavjeta na kojima se temelje stari i moderni prijevodi.

Nakon uspješnog dovršetka svih zadataka i položenog ispita student će moći:

 1. detaljnije proučavati zahtjevnije tekstove novozavjetnoga grčkog jezika
 2. i povijesnu pozadinu.

Ovaj predmet upoznaje studente s najbrže rastućom granom kršćanstva – karizmatskim kršćanstvom s naglaskom na karizmatskom pokretu unutar evanđeoskoga kršćanstva. Studenti će se upoznati s konceptom „valova Duha Svetoga“ te nekim osnovnim učenjima na odabrane teme.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. razlikovati različite „valove Duha Svetoga“;
 2. identificirati i pojasniti učenja karizmatskog pokreta na odabrane teme;
 3. prepoznati i evaluirati učinak karizmatskog pokreta na evanđeosko kršćanstvo bilo na globalnoj bilo na lokalnoj razini,
 4. razviti biblijsko gledište na odabranu temu.

Ovaj predmet upoznaje studente s odabranim ključnim teološkim temama u Bibliji i prati njihov razvoj. Svrha toga je da studenti steknu uvid o Bibliji kao jednoj „velikoj priči“ te da im to postane okvir uz pomoć kojeg će, upotrebljavajući razne metode tumačenja Biblije, doći do kvalitetnijih tumačenja Biblije.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati osnovne teološke teme u Bibliji i raspravljati o njihovom razvoju unutar biblijskog kanona;
 2. pojasniti ideju Biblije kao jedne priče i biti u stanju ispričati njezinu priču;
 3. započeti čitati i tumačiti Bibliju kao priču stvarajući poveznice između njezinih različitih dijelova;
 4. priopćiti poruku evanđelja u obliku priče.

U sklopu ovog predmeta studenti se upoznaju s: a) konceptom evangelizacije i misiologije  te primjenom učinkovitih modela i metoda evangelizacije i misiologije utemeljenih u Bibliji; b) metodama i pretpostavkama rasta Crkve; c) primjenom novozavjetnog modela Crkve u današnjem vremenu; d) potrebom za evangelizacijom i misijom u svrhu crkvenog rasta.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. pojasniti pojmove, ciljeve i svrhu evangelizacije i misije;
 2. raspravljati o zahtjevima, načelima i metodama kojima se mogu koristiti pri evangelizaciji i u misiji;
 3. citirati 20 redaka iz Novog zavjeta potrebnih i primjenjivih za osobnu evangelizaciju;
 4. primijeniti znanje i  kompetencije u području evangelizacije i misije u svrhu rasta Crkve.

U okviru ovog predmeta studenti i polaznici upoznaju se sa židovskim modelom učeništva kojim se i sam Isus koristio u svojoj službi podizanja učenika. U skladu s time sagledavat će se i izazovi primjene tog model danas kao i neke suvremene prakse učeništva u crkvama danas.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. identificirati i pojasniti neke od suvremenih modela učeništva;
 2. pojasniti Isusov model učeništva i usporediti ga s današnjim modelima;
 3. primijeniti Isusov model učeništva u svom kontekstu;
 4. vrednovati Isusov model učeništva.

Studenti će steći razumijevanje biblijskog temelja bračne obitelji i djece. Poseban izazov za danas je učinkovito primjenjivati biblijska načela na trenutne kulturne i društvene stvarnosti. Ovaj predmet pomoći će pružiti smjer u uspostavljanju zdravih obiteljskih obrazaca. 

Nakon uspješnog rješavanja svih potrebnih zadataka i ispita student će moći:

 1. definirati brak u skladu s Biblijom;
 2. opisati rodne razlike i uloge u obitelji;
 3. objasniti biblijske upute o razvodu i ponovnom vjenčanju;
 4. raspravljati o tome što Biblija govori o odgoju djece i primjenjivati isto;
 5. raspravljati o vlastitoj obiteljskoj povijesti i vrednovati je s obzirom na  teoriju obiteljskih sustava te napraviti plan za potrebe koje treba uvažavati, poboljšati ili mijenjati u kontekstu vlastite obitelji;
 6. tumačiti i primjenjivati načela obitelji na crkvu te prepoznavati načine kako crkva može učinkovitije podupirati brak i obitelji.

U okviru ovog predmeta polaznici i studenti razvijaju razumijevanje procesa donošenja etičkih odluka te ih se podučava o načinu razvijanja i donošenja etičko-moralnih sudova i stavova polazeći iz biblijske perspektive. U sklopu ovoga razmatraju se razna aktualna pitanja poput pitanja abortusa, eutanazije, biomedicinskih istraživanja, ekologije, razvoda, homoseksualnosti, poslovne etike itd.

Po završetku predavanja student bi trebao moći:

 1. prepoznati i objasniti osnovne ideje i načela etičkih sustava;
 2. usporediti i kritički procijeniti različite načine stvaranja moralnih argumenata;
 3. primijeniti biblijska učenja u svojim svakodnevnim etičkim pitanjima i dilemama;
 4. sustavno, argumentirano i kritički adresirati etička pitanja u suvremenom društvu.

UVJETI UPISA

Za upis u program ne postoje uvjeti vezano za prethodno obrazovanje.

POSTUPAK UPISA

Student ispunjava online prijavu za upis. Nakon prijave, student ispunjava i potpisuje Molbu za upis te Suglasnost za program

CIJENA I PLAĆANJE

Cijena programa iznosi 3000 kn (50 kn po bodu).

Modeli plaćanja:

 • Jednokratno: 3.000 kn uz popust od 10% (prije početka programa, najkasnije do 15. 9. 2021.)
 • Godišnje: 1.500 kn (prva uplata najkasnije do 15. 9. 2021.)
 • Semestralno: 750 kn (prva uplata najkasnije do 15. 9. 2021.)

ODUSTAJANJE OD PROGRAMA

Student može odustati od programa. Ispunjeni obrazac Molba za ispis dostavlja se studentskoj referadi.

Povrat novca moguće nije moguć za odslušan semestar ili godinu. 

Povrat uplaćenog novca moguć je jedino unutar 10 dana od početka tekućeg semestra. Početak semestra računa se s danom prvog predavanja.  

PRAVO NA ODBIJANJE UPISA

Biblijski institut zadržava pravo ne odobriti upis polazniku:

 • koji ne uplati iznos upisnine na vrijeme
 • za kojeg se procjeni da podaci dani prilikom upisa nisu točni
 • ako se procjeni da osoba, iz određenih razloga, ne zadovoljava standarde Biblijskog instituta vezane uz pravila ponašanja na nastavi i izvannastavnih aktivnosti.

Studenti ovog programa imaju obavezu slušati sve predmete programa, odrađivati zadatke, slušati online predavanja te položiti ispite.
Prije izlaska na završni ispit, potrebno je položiti kolokvij (samo predmeti koji nose 6 bodova polažu se i putem kolokvija). Poželjno je odraditi i sve ostale zadaće prije izlaska na završni ispit, ali to nije preduvjet.


Za polaganje kolokvija i završnog ispita za pojedini predmet studenti imaju na raspolaganju tri ispitna roka, i u svakom roku imaju pravo dva puta izaći na pojedini ispit. Ako u tri roka ne položi završni ispit za pojedini predmet, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje iz tog predmeta.
Za pojedini predmet student mora dovršiti sve ostale zadaće do kraja navedenih ispitnih rokova. Ako ne izvrši ovu obvezu, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje za taj predmet.
Ovaj program ne sadrži „pad godine“, „ponavljanje godine“, „prenošenje predmeta“ iz niže u višu godinu itd.
Budući da program nije akreditiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, studenti programa nemaju studentska prava.

Po završetku programa studenti stječu 60 bodova što odgovara prvoj godini teološkog studija.Ovaj program nije akreditirana pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Međutim, po njegovu završetku student može nastaviti daljnji studij na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (VETU) ili u inozemstvu u sklopu učilišta koja izvode program akreditiran od strane ECTE-a (European Council for Theological Education). Popis škola članova: http://ecte.eu/directory/member-schools/

Scroll to Top