Izaberite jezik BIBLIJSKI INSTITUT Zagreb

Napredno poznavanje Biblije

Prijavni obrazac
Ukratko o programu

Cilj programa Napredno poznavanje Biblije unapređivanje je i produbljivanje biblijske pismenosti vjernika.

Sudjelujući u ovom programu polaznici će imati priliku:

 • steći dublje i kvalitetnije poznavanje Biblije
 • naučiti kako čitati i proučavati Bibliju
 • razviti biblijski svjetonazor – kako promatrati svijet oko sebe u skladu s Božjom objavom
 • steći osnovne kompetencije za poučavanje i propovijedanje Božje riječi

Kome je namijenjen ovaj program?

 • vjernicima u kršćanskoj službi
 • vjernicima koji se žele pripremiti za kršćansku službu
 • vjernicima koji kroz poznavanje Biblije žele osnažiti svoj hod s Bogom
 • vjernima koji žele izgraditi teološke osnove i dalje nastaviti studij teologije
 • ostalima zainteresiranima

Opis programa

Program obuhvaća devet obveznih te pet izbornih predmeta (koje student može izabrati između nekolicine izbornih predmeta). Program je prije svega usredotočen na upoznavanje Biblije, no između ostalog student stječe određena znanje, vještine i kompetencije iz područja teologije i hermeneutike te biblijskih jezika. Program se djelomično izvodi u Kušlanovoj 21, a djelomično u online obliku.

 • Trajanje programa: 2 godine tj. 4 semestra
 • Studentsko opterećenje:– predmet koji nosi 3 boda: 15 sati nastave (45 min) = ukupno 84 sati po predmetu- predmet koji nosi 6 bodova: 30 sati nastave (45 min) = ukupno 168 sati po predmetu
 • Predmeti koji nose 3 boda odrađuju se u 15 nastavnih sati predavanja uživo. Predmeti koji nose 6 bodova odrađuju se kroz 20 nastavnih sati uživo i 10 sati u online obliku
 • Predmeti koji nose 6 bodova polažu se putem kolokvija što je preduvjet za završni ispit.
 • Vrijeme i mjesto izvođenja: Predavanja se održavaju vikendima na lokacijama u Kušlanovoj i Gajevoj. Predmeti koji nose tri boda zahtijevaju tri susreta: petak, subota, subota; predmeti koji nose šest bodova zahtijevaju četiri susreta: dva vikenda petak – subota. Nastava iz pojedinih predmeta održavat će se prema posebnom rasporedu (biblijski jezici, Teološko istraživanje i pisanje).
 • Cijena: 7 € po bodu tj. ukupno 420 € (105 € po semestru). Osobe koje upisuju samo pojedine predmete, tj. otvorena predavanja (3 boda), plaćaju 26 € po predmetu.

Popis predmeta

Obavezni predmeti

1. Uvod u Bibliju – Goran Medved, mag. theol.

U okviru ovog predmeta studentima se nudi pregled tema kao što su narav Biblije, povijest njezina nastanka, utjecaj Biblije te iskustvo autoriteta Biblije kao Svetog Pisma (Božje riječi). Također, studenti će se upoznati s osnovnim sadržajem Biblije, s raznim relevantnim problematikama poput prevođenja te s pristupima koji podrazumijevaju ispravnije čitanje Biblije.

Nakon odrađivanja svih potrebnih zadataka i ispita student će moći:

 1. identificirati proces formiranja Biblije, raspravljati o autorstvu i autoritetu Biblije te pojasniti značenje kanona Biblije;
 2. sažeti glavne teme i priču Biblije;
 3. pokazati kako biblijski prijevodi utječu na tumačenje Biblije;
 4. raspravljati o utjecaju Biblije i iskustva o kojima govori na osobni život.
2. Teološko istraživanje i pisanje – dr. sc. Dalibor Kraljik

U okviru ovog predmeta studenti će steći znanje za samostalno teološko i stručno istraživanje i vještine koje su im potrebne za pisanje radova na različitim teološkim područjima.

Nakon svih odrađenih zahtjeva ovog predmeta i postavljenih zadataka student će moći:
<ol>
<li>definirati i objasniti različite faze teološkog istraživanja i pisanja;</li>
<li>vrednovati informacije prikupljene istraživanjem, analizirati ih, sažimati i parafrazirati, izraziti ih u pisanom radu te pravilno citirati i upućivati na konzultirana djela u procesu istraživanja i pisanja;</li>
<li>vrednovati pisani rad i samostalno napisati prikaz pisanoga rada;</li>
<li>samostalno napisati esej;</li>
<li>samostalno napisati seminarski (istraživački) rad.</li>
</ol>

Izborni predmeti

10. SZ knjiga: Daniel – dr. sc. Danijel Berković

U sklopu predmeta upoznaje se biblijska apokaliptična literatura (Ezekiel, Zaharija, Daniel i Otkrivenje) te se sagledava mjesto Babilona u Bibliji usporedno s prikazom židovskog progonstva u Babilon. Naposljetku se kroz egzegezu teksta istražuje narav Danielova djelovanja u Babilonu te se istražuju poveznice i važnost Danielove knjige za naše vrijeme.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju::

 1. identificirati biblijsko-povijesni kontekst Knjige Daniela;
 2. pojasniti važnost Daniela u kontekstu starozavjetnih i novozavjetnih biblijskih vremena kao i njegovu važnost za suvremeni svijet;
 3. raspravljati o značaju apokaliptičke literature u životu Izraela i Crkve;
 4. primijeniti poruku ove knjige na kršćane i Crkvu danas.
11. SZ knjiga: Psalmi- dr. sc. Danijel Berković

U sklopu predmeta nudi se pregled Knjige Psalama koja se sastoji od 150 psalama podijeljenih u pet „knjiga“. Uči se prepoznavanje i razlikovanje psalama kao književne vrste koja se susreće kroz cijelu Bibliju te psaltira kao posebne Knjige Psalama. Kroz egzegezu teksta studenti će savladati i upoznati važnost specifičnog „jezika“ i teologije Knjige Psalama.

Nakon uspješnog polaganja završnog ispita i svih obavljenih zadataka student će biti u stanju:

 1. analizirati različite vrste psalama;
 2. kroz kritičku analizu psalama raspravljati o osnovnim pitanjima koje psalmisti postavljaju kao i o osnovnim teološkim pretpostavkama knjige Psalama;
 3. identificirati utjecaj Knjige Psalama u Starom zavjetu te ulogu psalama u Novom zavjetu, posebice u životu, djelovanju i smrti Isusa Krista;
 4. upotrijebiti poruku psalama za duhovno oblikovanje kršćana i Crkve te njihov duhovni razvoj.
Uvjeti upisa i mogućnost plaćanja

UVJETI UPISA

Za upis u program ne postoje uvjeti vezano za prethodno obrazovanje.

POSTUPAK UPISA

Student ispunjava online prijavu za upis. Nakon prijave, student ispunjava i potpisuje Molbu za upis te Suglasnost za program.

CIJENA I PLAĆANJE

Cijena programa iznosi 420 € (7 € po bodu).

Modeli plaćanja:

 • Jednokratno: 420 € uz popust od 10% (prije početka programa, najkasnije do 15. 9. 2023.)
 • Godišnje: 210 € (prva uplata najkasnije do 15. 9. 2023.)
 • Semestralno: 105 € (prva uplata najkasnije do 15. 9. 2023.)

ODUSTAJANJE OD PROGRAMA

Student može odustati od programa. Ispunjeni obrazac Molba za ispis dostavlja se studentskoj referadi.

Povrat novca moguće nije moguć za odslušan semestar ili godinu.

Povrat uplaćenog novca moguć je jedino unutar 10 dana od početka tekućeg semestra. Početak semestra računa se s danom prvog predavanja.

PRAVO NA ODBIJANJE UPISA

Biblijski institut zadržava pravo ne odobriti upis polazniku:

 • koji ne uplati iznos upisnine na vrijeme
 • za kojeg se procjeni da podaci dani prilikom upisa nisu točni
 • ako se procjeni da osoba, iz određenih razloga, ne zadovoljava standarde Biblijskog instituta vezane uz pravila ponašanja na nastavi i izvannastavnih aktivnosti.

Kako izgleda studiranje?

Studenti ovog programa imaju obavezu slušati sve predmete programa, odrađivati zadatke, slušati online predavanja te položiti ispite.
Prije izlaska na završni ispit, potrebno je položiti kolokvij (samo predmeti koji nose 6 bodova polažu se i putem kolokvija). Poželjno je odraditi i sve ostale zadaće prije izlaska na završni ispit, ali to nije preduvjet.

Za polaganje kolokvija i završnog ispita za pojedini predmet studenti imaju na raspolaganju tri ispitna roka, i u svakom roku imaju pravo dva puta izaći na pojedini ispit. Ako u tri roka ne položi završni ispit za pojedini predmet, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje iz tog predmeta.
Za pojedini predmet student mora dovršiti sve ostale zadaće do kraja navedenih ispitnih rokova. Ako ne izvrši ovu obvezu, student mora uz plaćanje ponovo upisati predmet. U tom slučaju student nema obvezu ponovo pohađati predavanje za taj predmet.

Ovaj program ne sadrži „pad godine“, „ponavljanje godine“, „prenošenje predmeta“ iz niže u višu godinu itd.

Budući da program nije akreditiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, studenti programa nemaju studentska prava.

Što dalje po završetku programa?

Po završetku programa studenti stječu 60 bodova što odgovara prvoj godini teološkog studija. Ovaj program nije akreditirana pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Međutim, po njegovu završetku student može nastaviti daljnji studij na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (VETU) ili u inozemstvu u sklopu učilišta koja izvode program akreditiran od strane ECTE-a (European Council for Theological Education). Popis škola članova: https://ecte.eu/directory/member-schools/

Raspored predavanja